ZKOUŠKY

ZKOUŠKY A VEŠKERÉ PŘÍLOHY KE ZKOUŠKÁM JSOU NASTAVENY NA PŘÍMÉ PŘESMĚROVÁNÍ NA DANÉ ZKOUŠKY !!

Veškeré zkoušky a přílohy ke zkouškám jsou čerpány z CZ-PES

(http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rady-index.php)


 


ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ OVLADATELNOSTI (ZZO)

Kritéria pro zkoušku ZZO

 1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Psovod může použít jeden povel nebo oba současně. Použití oslovení psa jménem je vždy možné před zvukovým povelem.

Náplň zkoušky ZZO, dosažitelné body

1. Poslušnost:        
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10    
b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10    
c) sedni - lehni (na vodítku u nohy) ZP 10    
d) za pochodu odložení vleže ZP 10    
e) aport volný (předmět psovoda) ZP 10    
f) odložení psa (15 kroků) ZP 10 60 (42)
2. Speciální  cviky        
a) přivolání psa za ztížených podmínek ZP      
b) chování psa ve skupině osob ZP      
c) chování psa krátkodobě přivázaného        
a ponechaného o samotě ZP      

Připomínky k provádění zkoušky ZZO

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části zkušebního řádu „Metodika a provádění cviků“.

 2. Přivoláním psa libovolným způsobem se rozumí způsob přivolání psa, který v obou způsobech popisuje druhá část tohoto ZŘ.

 3. Ovladatelnost psa na vodítku se provádí za chůze s obratem vlevo, vpravo bok a čelem vzad. Předepsaný pohyb psa na vodítku u nohy se přezkouší i za poklusu na rovném úseku dlouhém 10 kroků. Provede se přezkoušení ovladatelnosti psa na místě - obraty vlevo, vpravo bok a čelem vzad.

 4. Cvik „Sedni – lehni“ se provádí na vodítku u nohy. Psovod je v základním postoji a pes sedí u jeho levé nohy. Na pokyn rozhodčího psovod psa položí a po třech sekundách na povel rozhodčího psa posadí.

 5. Odložení za pochodu vleže se provede po 10 - 15 krocích na povel rozhodčího. Psovod se psem na vodítku za pochodu posunkovým a slovním povelem psa i s vodítkem položí a aniž by měnil rytmus a způsob chůze pokračuje dále ještě 10 kroků. Na povel rozhodčího se otočí a vrací se ke psu. Přistoupí k jeho pravé straně, zastaví se a zvedne vodítko. Na další pokyn rozhodčího psa posadí.

 6. Ke cviku „Aport volný“ může použít psovod libovolný předmět. Předmět musí být odhozen do vzdálenosti minimálně 10 kroků. Při odhazování předmětu může být pes držen za obojek. Pes musí donést předmět do vzdálenosti minimálně 2 kroky od psovoda.

 7. Při cviku „Odložení psa“ se dostaví psovod se psem na určené místo. Zde zaujme základní postoj, pes sedí u levé nohy. Na pokyn rozhodčího uvolní psa z vodítka a posunkovým a slovním povelem psa položí. Dalším povelem ponechá psa na místě a odchází do vzdálenosti 15 kroků, kde na povel rozhodčího zastaví, otočí se a setrvá do dalšího pokynu rozhodčího.

 8. Cvik „Přivolání psa za ztížených podmínek“ se může provádět na cvičišti nebo přilehlých prostorách. Psovod se psem na volno a s náhubkem jde určeným směrem v úseku dlouhém 50 kroků. Na tomto úseku na psa působí ve vzdálenosti od osy postupu 30 kroků a 20 kroků od výchozího bodu rušivé podněty a to v prvé řadě dva pohybující se psovodi se psy na vodítku. Dalším rušivým podnětem vzdáleným od dvou psovodů 10 kroků budou dvě osoby, které si budou hrát s míčem a to buď si můžou házet nebo kopat ve vzdálenosti od sebe asi 5 kroků. Míč se musí pohybovat větší část doby po zemi. Psovod dá psovi povel „Volno“ do směru, kde jsou dva psovodi se psy a dvě osoby, hrající si s míčem. Pokud pes na jeden z rušivých podnětů zareaguje a rozběhne se daným směrem minimálně 10 kroků, je psovodem na pokyn rozhodčího přivolán. Pokud se pes nechce od psovoda vzdálit, je osobami na sebe upoután (hlasitým hovorem, křikem, pohybem). Způsob přivolání si může psovod zvolit. Cílem cviku je přivolat psa který je zaujat výše popisovanými činnostmi. Pes, který se vzdálí od psovoda, nesmí napadat psy, psovody a osoby, hrající si s míčem.

 9. Cvik „Chování psa ve skupině lidí“. Psovod se psem na vodítku přichází ke dvěma stojícím osobám. Zde se zastaví, psa si posadí u levé nohy a začne s nimi rozhovor. Po 30 vteřinách přichází další dvě osoby, které se zastaví tak, aby byl pes uprostřed skupinky a zapojují se do hovoru. Po dalších 30 vteřinách přichází další psovod se psem na vodítku a zastaví se těsně u skupiny. Celá skupina setrvá v rozhovoru ještě 30 vteřin. Zkoušený pes musí celou dobu klidně sedět, nesmí přicházející napadat a nebo projevovat bázeň. Nesmí útočit ani na psovoda se psem.

 10. Cvik „Chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě“ se provádí v prostoru mimo cvičiště, pokud možno v místech, kde je mírný pohyb osob (možno i pomocníků). Psovod se psem na vodítku a náhubkem přichází k rozhodčímu, zde se zastaví, posadí psa a s rozhodčím se pozdraví podáním ruky. Rozhodčí určí psovodovi místo, kde uváže psa na vodítko, maximálně 2m dlouhé. Psovod nechá uvázaného psa s náhubkem a odchází do úkrytu vzdáleného minimálně 20 kroků. Pes může být v jakékoliv poloze. Po 1 minutě od doby, kdy psovod zašel do úkrytu přejde v těsné blízkosti od psa skupinka hlasitě se bavících osob. Po 30 vteřinách přejde v těsné vzdálenosti kolem uvázaného psa pomocník se psem. Při setkání s rozhodčím a i v době, kdy je uvázaný, se pes musí chovat klidně, nemá štěkat a na procházející osoby ani na psa nesmí útočit.

 11. Hodnocení provedení cviků části "Poslušnost" se provádí jako u ostatních zkoušek tohoto zkušebního řádu.

 12. Hodnocení speciálních cviků:
  a) přivolání psa za ztížených podmínek
  - okamžitá reakce na povel a rychlé, přímé a radostné přiběhnutí k psovodovi, malé nepřesnosti v ukončení cviku - prospěl výborně
  - vyžádání druhého a třetího povelu, pomalý a nepřímý příchod - prospěl
  - pes nepřijde ani na třetí povel ke psovodovi - neprospěl.
  b) chování psa ve skupině lidí
  - pes sedí klidně u nohy psovoda, na přicházející osoby reaguje klidem - prospěl výborně
  - pes při příchodu osob projevuje mírný neklid, ale nechá se povelem psovoda uklidnit - prospěl
  - pes při příchodu osob projevuje velký neklid, to ať už přílišnou bázlivost nebo agresivitu, k uklidnění je třeba opakovaných povelů, na které pes reaguje nedostatečně - neprospěl.
  c) chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě
  - pes se při setkání s rozhodčím chová klidně, po uvázání a vzdálení se psovoda je klidný, neprojevuje bázeň, ani agresivitu, kolem jdoucí osoby a psa klidně sleduje - prospěl výborně
  - při setkání s rozhodčím projeví mírný neklid, po uvázání a odchodu psovoda celou dobu štěká, na procházející osoby a psa štěká bez úmyslu je napadnout - prospěl
  - při setkání s rozhodčím projevuje agresivitu se snahou napadení, po uvázání silný neklid, procházející osoby a psa napadá - neprospěl.

 13. Pro splnění části „Speciálních cviků“ je třeba, aby pes ve dvou cvicích splnil cvik alespoň na „Prospěl“ a v jednom může být hodnocen „Neprospěl“.


ZKOUŠKA ZÁKLADNÍHO MINIMA (ZM)

Kritéria pro zkoušku ZM

 1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné vždy před zvukovým povelem.

Náplň zkoušky ZM, dosažitelné body

1. Stopa :
Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min.15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu.
Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut.
Z   50 (35)
2. Poslušnost :
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10    
b) ovladatelnost psa na vodítku (střelba) ZP 10    
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP 10    
d) aport volný (předmět psovoda) ZP 10    
e) odložení psa (vzdálenost 15 kroků) ZP 10 50 (35)
3. Obrana :
a) průzkum terénu (30x40 kroků, dvě zástěny) ZP 10    
b) označení pomocníka   10    
c) ochrana psovoda ZP 10    
d) zadržení pomocníka (hladké, 25 kroků) ZP 10    
e) odolnost psa (náznak úderů)   10 50 (35)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     150 (105)

Připomínky k provádění zkoušky ZM

 1. Pokud se v tomto článku neuvádí jinak, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodika provádění cviků".

 2. Libovolným způsobem provedeným přivoláním se rozumí způsob přivolání psa, který ve všech způsobech popisuje druhá část tohoto řádu.

 3. Průzkum se provádí v přírodním terénu 30 x 40 kroků nebo na zástěny (3 + 3) na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků. Psovod prochází s upoutaným psem až na úroveň pátého úkrytu.

 4. Jakmile pes pomocníka při průzkumu terénu spatří nebo jej navětří, psovod zůstává klidně stát a může psa povely vybízet k označení pomocníka.

 5. Po označení pomocníka psovod psa přidrží za obojek a vyzve pomocníka aby vystoupil. Ze vzdálenosti asi 5 kroků pomocník psa vydráždí a na pokyn rozhodčího podnikne na psovoda útok. V okamžiku útoku pomocníka psovod vypouští psa.

 6. Na útok pomocníka odpovídá pes provedením zákroku.

 7. Když pes provede zákrok, pomocník se psem ještě krátkou dobu bojuje a přitom naznačuje údery.

 8. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a zůstává klidně stát. Psovod odvolá psa, uchopí za obojek a psa drží.

 9. Zatím pomocník odbíhá směrem od psovoda a psa. Jakmile se vzdálenost od psovoda se psem prodlouží na 25 kroků, dá rozhodčí pokyn k vypuštění psa.

 10. Psovod běží za psem ihned po jeho vypuštění.

 11. Po dostižení pomocníka má pes provést zákrok. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a psovod může dát povel k puštění.

 12. Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí rozhodčímu ukončení obrany.

 13. Psovod může psa před, v průběhu i po zákrocích povzbuzovat.

ZKOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA PRVNÍHO STUPNĚ (ZVV 1)

Kritéria pro zkoušku ZVV 1

 1. Stáří psa nejméně 14 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých ZŘ předepisuje nebo povoluje zvukový povel a to pouze jednou před zahájením cviku.

Náplň zkoušky ZVV 1, dosažitelné body

1. Stopa :
Stopa vlastní, nejméně 350 kroků dlouhá, min. 30 minut stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 10 minut.
  100 (70)
2. Poslušnost :
a) přivolání psa za pochodu k noze ZP 10    
b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10    
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP 10    
d) za pochodu odložení vleže (střelba) ZP 10    
e) štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku) ZP 10    
f) aport volný (činka psovoda) ZP 10    
g) skok vysoký (100 cm) ZP 10    
h) skok šplhem (180 cm, jedním směrem) ZP 10    
ch) kladiná nízká (jedním směrem) ZP 10    
i) odložení psa (25 kroků) ZP 10 100 (70)
3. Obrana:        
a) odhalení pomocníka        
- průzkum terénu (40x50 kroků,čtyři zástěny) ZP 10    
- vyštěkání pomocníka   10    
b) zajištění pomocníka        
- prohlídka pomocníka ZP 10    
- výslech pomocníka   10    
c) ochrana psovoda        
- přepadení psovoda při výslechu  ZP 15    
- ovladatelnost psa (pouštění) Z 5    
d) samostatní činnost psa        
- zadržení pomocníka (hladké 50 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
e) odolnost psa        
- útok na psa se 2 údery po zákusu ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     300 (210)

Připomínky k provádění zkoušky ZVV 1

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".

 2. Průzkum se provádí v přírodním terénu 40 x 50 kroků nebo na zástěny (3 + 3) na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků. Psovod prochází s upoutaným psem až na úroveň třetího úkrytu.

 3. Během výslechu se mění rozhovor mezi pomocníkem a psovodem postupně v hádku, která vrcholí napadením psovoda. Psovod smí psa přidržovat za obojek.

 4. V okamžiku útoku psovod vypouští psa k provedení zákroku.

 5. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást odpor a zůstává klidně stát.

 6. Jakmile přestane pomocník bojovat se psem, musí jej pes pustit. Psovod může ovlivnit psa povelem k puštění pomocníka.

 7. Když pes pomocníka pustí, psovod usměrní psa k noze, upoutá psa na vodítko a odcházejí na určené místo podle pokynu rozhodčího.

 8. Při hladkém zadržení je pes držen za obojek a psovod jej vypouští po vyzvání pomocníka k zastavení a jeho následném útěku. Psovod vybíhá za psem ihned po vypuštění psa.

 9. Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 10 kroků a vyžadují se při něm 2 lehké údery po zákusu psa.

 10. Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí ukončení obrany.

ZKOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA DRUHÉHO STUPNĚ (ZVV 2)

Kritéria pro zkoušku ZVV 2

 1. Stáří psa nejméně 16 měsíců.

 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Náplň zkoušky ZVV 2, dosažitelné body

1. Stopa :
Stopa cizí, nejméně 500 krokům dlouhá, min.1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut.
  100 (70)
2. Poslušnost:        
a) ovladatelnost psa bez vodítka Z 10    
b) sedni-lehni-vstaň ( 1 krok před psovodem) Z 10    
c) za pochodu odložení vstoje Z 10    
d) štěkání psa (pes stojí 1 krok před psovodem) Z 10    
e) plížení psa u nohy psovoda (10 kroků) Z 10    
f) aport skokem (100 cm,činka psovoda 1kg - střelba) Z 10    
g) kladina vysoká (jedním směrem) Z 10    
h) vysílání psa (30 kroků) ZP 10    
ch) přivolání psa (pes sedá před psovoda) Z 10    
i) odložení psa (50 kroků) Z 10 100 (70)
3. Obrana :        
a) odhalení pomocníka        
- průzkum terénu (60x100 kroků,6 zástěn) ZP 10    
- vyštěkání pomocníka   10    
b) zajištění pomocníka        
- prohlídka a výslech pomocníka ZP 10    
- doprovod pomocníka (20 kroků) Z 10    
c) ochrana psovoda        
- přepadení psovoda při prohlídce Z 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
d) samostatná činnost psa        
- zadržení pomocníka (100 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
e) odolnost psa        
- útok na psa, 2 údery po zákusu ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění)    Z 5 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     300 (210)

Připomínky k provádění zkoušky ZVV 2

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".

 2. Cvik přivolání psa ke mně se provádí z cviku vysílání psa, který se provádí na cvičišti.

 3. Průzkum se provádí v přírodním terénu 60 x 100 kroků nebo na zástěny na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků.

 4. Při zadržení pomocníka vybíhá psovod za psem ihned po vypuštění psa.

 5. Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 20ti kroků.

ZKOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA TŘETÍHO STUPNĚ (ZVV 3)

Kritéria pro zkoušku ZVV 3

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěsné splnění zkoušky ZVV 2.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Náplň zkoušky ZVV 3, dosažitelné body

1. Stopa:        
Stopa cizí, nejméně 1000 kroků dlouhá, min. 3 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu. 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut.
Z   100 (70)
2. Poslušnost:        
a) ovladatelnost psa bez vodítka  Z 10    
b) sedni-lehni-vstaň (20 kroků před psovodem) P 10    
c) za pochodu odložení v sedě Z 10    
d) štěkání psa (vleže 20 kroků před psovodem) P 10    
e) plížení psa (10 kroků) P 10    
f) aport šplhem (1,8 m, činka pořadatele 1 kg těžká - střelba)  Z 10    
g) kladina vysoká (oba směry) Z 10    
h) vysílání psa vpřed (2 x provedení, 50 kroků) ZP 10    
ch) přivolání psa před psovoda (2 x provedení) Z 10    
i) odložení psa (psovod v úkrytu 50 kroků) Z 10 100 (70)
3. Obrana:        
a) odhalení pomocníka        
- průzkum terénu (80x100 kroků, 6 zástěn) ZP 10    
- vyštěkání pomocníka   10    
b) zajištění pomocníka        
- prohlídka, výslech, doprovod pomocníka (20 + 10 kroků)  Z 10    
- hlídání pomocníka (2 + 1 minuta) Z 10    
c) ochrana psovoda        
- přepadení psovoda při doprovodu pomocníka   15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
d) samostatná činnost psa        
- zadržení pomocníka (150 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
e) odolnost psa        
- cvik se napojuje na cvik zadržení
(při protiútoku dva údery po zákusu) 
  20 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     300 (210)

Připomínky k provádění zkoušky ZVV 3

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".

 2. Přivolání se hodnotí 2x z obou směrů vysílání (5 + 5 b.). Pes sedá před psovoda. Cviky se provádí mimo cvičiště.

 3. Průzkum terénu se provádí v přírodním terénu nebo na stadionu (hřišti) 80 x 100 
  kroků.

 4. Při cviku hlídání pomocníka odchází pomocník, od ukrytí psovoda, nejkratší cestou od psa. Jakmile pes zakročí, pokračuje cvik hlídání pomocníka ještě jednu minutu.

 5. Při cviku zadržení pomocníka zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení pomocníka, až do doby dokončení cviku (zákrok a pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.

 6. Při cviku b) v obraně se vyžaduje samostatné pouštění psa. Při nutnosti použití povelu na puštění v těsné blízkosti psa se anuluje celý cvik hlídání pomocníka. U ostatních cviků jsou 3 povely pro pouštění povoleny.

 7. Odolnost psa se hodnotí při cviku zadržení s protiútokem.

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA K NZŘ

 


Obrázek č. 3 : Doporučené tvary stop (možné i jejich zrcadlové pohledy):
pro zkoušky ZM, ZMMP, ZVV, ZPS 2 (A) :
image
 
image
- pro zkoušky ZPS 1, ZPS 2 (B) :

 

Obrázek č. 4 : Překážka 1 m vysoká
image

 

Obrázek č. 5 :Šikmá stěna - bariéra
Pohled zepředu - Pohled z boku
image
Výška : 180 cm 190 cm boční délka každé stěny
Šířka : 150 cm 24 x 48 mm výstupní lišty

 

Obrázek č. 6 : Kladina nízká 1m vysoká, široká 30 cm.
image

 

Obrázek č. 7: Kladina vysoká 2m, široká 30 cm.
image
image

 

Obrázek č. 8: Povel „K NOZE“
Lehký úder levou rukou o stehno
(používá se když je pes u psovoda).
Obrázek č. 9: Povel „LEHNI“
Ze vzpažení pravou paži připažit předem
(používá se, když je pes od psovoda vzdálen).
image image


 

Obrázek č. 10: Povel „VSTAŇ“
Zdvihnout do pasu před sebe poloohnutou pravou paži dlaní nahoru (používá se, když je pes od psovoda vzdálen).
Obrázek č. 11: Povel „SEDNI“
Předpažit pravou paži do výše oka dlaní vpřed (používá se, když je pes od psovoda vzdálen).
image image


 

Obrázek č. 12: Povel „ŠTĚKEJ“
a) ohnout pravou paži v lokti ke psu a se vztyčeným ukazovákem třikrát kmitnout před očima psa (užívá se když je pes u psovoda).
b) ohnout pravou paži v lokti směrem vzhůru, vztyčit ukazovák a třikrát kmitnout směrem proti psu (používá se když je pes vzdálen od psovoda).
Obrázek č. 13: Povel „PLAZ“
Komíhání pravé ruky nalevo a napravo před sebou ve výši boků (používá se když je pes vzdálen od psovoda).
image image

 

Obrázek č. 14: Povel „ZŮSTAŇ“
Mírné přiložení dlaně levé ruky před čenich psa.
image
 

 

 

TOPlist